čtvrtek, 19 únor 2015 08:20

Manažerské pojištění

Odpovědnost člena statutárního orgánu společnosti

Nový zákon změní:

Odpovědnost manažerů společnosti – ručení celým majetkem, změna zakladatelských listin, nový způsob pořádání valných hromad společnosti.

Od 1. 7. 2014 již není možný tzv. souběh smluv, kdy člen statutárního orgánu zaměstnal sám sebe a vůči třetím osobám vystupoval z pozice zaměstnance, nikoliv člena statuárního orgánu.

Odpovědnost zaměstnance upravuje zákoník práce, který limituje odpovědnost zaměstnance na 4,5 násobek jeho průměrného hrubého platu. Kdežto odpovědnost člena statutárního orgánu není nikterak omezena.

Pojištěný může být: členem orgánu; stínovým ředitelem; zaměstnancem; manželem nebo manželkou nebo registrovaným partnerem člena orgánu nebo zaměstnance v případech, kdy nárok vyplývá z porušení povinností takovým členem orgánu nebo zaměstnancem; právním nástupcem zemřelého člena orgánu nebo zaměstnance; osobou odpovědnou za vyhotovení prospektu cenného papíru vydaného společností; členem výboru pro audit.

 

Co pojištění chrání:

  • 1. Odpovědnost manažerů společnosti – ručení celým majetkem, změna zakladatelských listin, nový způsob pořádání valných hromad společnosti
  • 2. plnění vyplývajícího ze zákonného ručení pojištěné osoby za závazky společnosti;
  • 3. nákladů na obranu
  • 4. nákladů v souvislosti s šetřením
  • 5. nákladů na kauci
  • 6. nákladů na osobní potřeby při zabavení majetku
  • 7. nákladů na poradce
  • 8. nákladů v souvislosti se stíháním
  • 9. nákladů na očištění dobrého jména

 

Pojistěte se co nejdříve

Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů společnosti tzv. D&O "Directors and Officers Liability" kryje pochybení, kterých se člen vrcholového orgánu společnosti může dopustit.

Pojištěný manažer má na základě pojistné smlouvy právo, aby za něj pojišťovna podle pojistných podmínek nahradila v případě pojistné události škodu, za niž odpovídá; škoda však musí být vyčíslitelná. Pojištění uzavírá obchodní společnost za účelem krytí či snížení rizik spojených s výkonem funkce člena statutárního orgánu, tedy za účelem dosažení větší jistoty, že jí bude případná škoda zcela nebo alespoň částečně v případě pochybení manažera nahrazena. Limit pojistného plnění se sjednává dle požadavků nejčastěji 30 – 100 mil Kč.