čtvrtek, 19 únor 2015 09:33

Pohledávky

Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek poskytuje ochranu proti selhání zákazníka při úhradě jeho finančních závazků, usnadňuje růst obratu a pronikání na nové trhy, stabilizuje příjmy a zabraňuje rozsáhlým obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém teritoriu.

Pojistit lze obchodní dodavatelské úvěry (odložená platba např. 30, 60 dní apod.), které pojištěný dodavatel poskytuje svým odběratelům (v zahraničí i v tuzemsku) při dodávce zboží či služeb.


Krytá rizika (“komerční” rizika):

A) platební nevůle - odběratel nezaplatí ve lhůtě 5 až 9 měsíců po splatnosti,
tato lhůta se nazývá karenční

Karenční lhůta stanovuje, za jak dlouho po datu ohlášení nezaplacené pohledávky pojistiteli vzniká pojistná událost v případě platební nevůle, a tedy i nárok pojištěného na pojistné plnění.

Délka karenční lhůty, která se pohybuje obvykle od 5 až do 6 měsíců závisí na dvou základních faktorech:

 • 1. volba konkrétního pojistitele
 • 2. země odběratele

 

B) platební neschopnost

Definice:

 • usnesení soudu o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka nebo o zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu, nepostačuje-li majetek dlužníka k úhradě nákladů konkurzu
 • usnesení soudu potvrzující vyrovnání mezi dlužníkem a pojištěným, v němž je prokázáno, že pojištěný utrpěl majetkovou újmu
 • soudní vyrovnání mezi zahraničním kupujícím a jeho věřiteli s tím, že pohledávky pojištěného byly do tohoto vyrovnání zahrnuty a pojištěný utrpěl majetkovou újmu
 • jestliže soudním výkonem rozhodnutí proti dlužníkovi nebyla pojištěná pohledávka uhrazena
 • vzhledem k prokázaným nepříznivým okolnostem se zaplacení jeví být beznadějným, protože exekuce, návrh na konkurs nebo jiné obdobné opatření pojištěného vůči zákazníkovi neslibuje úspěch
 • skutečnosti jiné, kterým zahraniční právní řád přiznává právní důsledky stejného nebo srovnatelného významu jako u výše zmíněných definic

 

C) politická rizika

Exportující společnosti se také mohou ochránit proti “politickým” rizikům (škody vzniklé nezaplacením pohledávky jako přímý důsledek výskytu války nebo občanské války v zemi kupujícího, zrušení kontraktu vládou země kupujícího nebo vládou zavedené regulace, které zamezí exportu nebo importu zboží, případně omezení převoditelnosti volně směnitelných měn v zemi kupujícího).

 

Spoluúčast se pohybuje od 10 do 20% a její výše závisí na dvou základních faktorech:

 • volba pojistitele
 • země odběratele

 

Přínos pojištění pohledávek:

 • Odškodnění pro případ platební neschopnosti nebo platební nevůle Vašich odběratelů.
 • Zkvalitnění a zeštíhlení úvěrového managementu.
 • Získání komplexních informací o potenciálních a existujících klientech.
 • Snížení rizika při hledání nových odběratelů.
 • Sledování finanční pozice stávajících odběratelů (prevence proti případným ztrátám)
 • Nulové náklady na vymáhání pohledávek.
 • Zvýšení úvěrové bonity při jednání s bankou.