čtvrtek, 19 únor 2015 10:12

Zasílatelé a dopravci

Pojištění přepravy - které škody pojištění řeší:

Pojištění odpovědnosti dopravce

 • Při vykládce a nakládce
 • Na přepravovaném rychlokazitelném zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky)
 • Na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech
 • Na přepravovaném zboží v důsledku prodlení

 

Pojištění přepravy

 • poškození nebo zničení pojištěné věci nehodou vozidla, požárem a jeho průvodními jevy, povodní nebo záplavou, vichřicí, krupobitím, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem stromů, apod
 • pro případ odcizení, ke kterému došlo krádeží s překonáním překážky nebo loupeží

 

Doplňkové pojištění Asistence CARGO, Asistence CARGO+

 • Zajištění havarijního komisaře
 • Zajištění tlumočení
 • Zajištění a úhrada nákladů za přeložení přepravované věci
 • Zajištění a úhrada nákladů za přistavení náhradního vozidla
 • Zajištění a úhrada nákladů za vyproštění vozidla
 • Zajištění úhrady a nákladů za přechodné uskladnění

 

Za co vše dopravce odpovídá?

Dopravce odpovídá do plné hodnoty zásilky, ale také za finanční škody (škody vzniklé jinak, než na nákladu) vzniklé poškozenému. Dle článku 23 mezinárodní úmluvy CRM je náhrada škody stanovena na 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram chybějící hrubé hmotnosti, což v přepočtu je zhruba 10 € na jeden chybějící kilogram.

 

Proč je důležité sjednat vyšší limit?
Článek 26 mezinárodní úmluvy CRM hovoří o:

 • 1. Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě částku
 • zvláštního zájmu na dodání zásilky pro případ její ztráty nebo poškození anebo překročení dodací
 • lhůty.
 • 2. Byl-li udán zvláštní zájem na dodání, může se nezávisle na náhradách škod stanovených v článcích
 • 23, 24 a 25 požadovat náhrada dalších prokázaných škod až do částky udaného zájmu na dodání.

 

Zdroj: http://www.dsv.cz/res/data/001/003438.pdf