čtvrtek, 19 únor 2015 11:16

Odpovědnost

Pojištění odpovědnosti obce, měst a zastupitelů

Povinnost krajů, měst nebo obcí nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývající ze zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Zároveň města a obce jsou povinny nahradit škody či újmy třetích osob, které způsobí provozováním podnikatelské činnosti. V dnešní době je velký tlak na zvyšování limitů plynoucí ze změn, které přinesl nový občanský zákoník – mnohem větší odškodné (až 10 mil Kč) za způsobenou smrt, nově nemajetkové škody, došlo k zániku bodového systému škody na zdraví a tyto škody se hodnotí individuálně dle poškozeného.

 

Za jaké škody tedy obec odpovídá?

  • Na majetku a zdraví třetích osob
  • Vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti
  • Způsobenou osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
  • Za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci. Týká se i městské policie. Vztahuje se na chybně nařízený úřední postup ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb
  • Za škodu způsobenou vadným výrobkem (využijí například školní jídelny)
  • Správce komunikace a správu nemovitosti


Pojištění zastupitelů obce

Každý zastupitel, člen rady, starosta a místostarosta je zodpovědný za to, jak svojí funkci vykonává. Při způsobené škodě obci odpovídá až do výše svého majetku. Naše pojištění tato rizika kryje. Dále pojistné krytí poskytne i leckdy vysoké náklady na právní ochranu obce.Zahrnuje i překročení pravomoci, nedodržení schvalovacích procedur a povinnosti zveřejnění.