sobota, 28 únor 2015 10:59

Právní ochrana obce

Informace o službě

Právní servis obce a jejich zastupitelů v případě sporu. Poskytuje písemnou či telefonickou radu, uhradí náklady za zvoleného advokáta, zaplatí soudní poplatky a znalecké posudky.

Kdo je kryt

Územní samosprávný celek např. obec, město, městský obvod nebo městskou část uvedenou v pojistné smlouvě a členové zastupitelstva. Pomůže při problémech se zaměstnanci, vandalismem, při poškozování obecního movitého majetku, v přestupkovém či trestním řízení, při škodách způsobených nesprávným úřadním postupem.

Nároky na náhradu ujmy

Ochrana a prosazování práv pojištěného při uplatňování újmy na majetku nebo zdraví proti jiné osobě způsobené porušením zákona. Například náhrada škody na zařízení obecního úřadu.

Nároky na náhradu škody způsobenou veřejnou mocí

Ochrana a prosazování práv pojištěného při uplatňování nároku na náhradu škody způsobenou veřejnou mocí nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Například náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem při odnětí věci.

Pracovněprávní nároky zaměstnavatele na náhradu újmy proti zaměstnanci

Ochrana a prosazování práv pojištěného pokud jako zaměstnavatel uplatňuje náhradu újmy proti zaměstnanci způsobenou při plnění pracovních úkolů. Například spory při poškození výpočetní techniky či jiných pracovních pomůcek zaměstnancem.

Pracovní spory zaměstnavatele se zaměstnanci

Ochrana a prosazování práv pojištěného v pracovněprávních sporech, které vede se zaměstnancem. Například spory o platnost rozvázání pracovního poměru.

Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní delikty

Obhajoba pojištěného v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném a jiném správním řízení, které je proti němu vedeno pro protiprávní jednání. Například obrana při neoprávněném nakládání s osobními údaji.

Nároky a spory ze soukromého pojištění

Ochrana a prosazování práv pojištěného ve sporech vyplývajících z jiného soukromého pojištění než je toto. Například spory s pojišťovnou z majetkového pojištění při zničení obecního majetku při povodních.

Spory z vlastnického práva k movitým věcem

Ochrana a prosazování práv pojištěného ve sporech vyplývajících z neoprávněného zásahu jiných osob do jeho vlastnického či jiného věcného práva k movitým věcem, které jsou součástí majetku. Například spory při zpochybnění vlastnického práva k vybavení kanceláře.

Spory a nároky ze smluv

Právní ochrana v oblasti nároků a sporů pojistníka vyplývajících ze smluv uzavřených v souvislostí s činnosti pojistníka.